Tenyésztési felügyelők

Kapcsolat

Tancsics Antal

Tancsics Antal

Miskolc és környéke, Borsod-Abaúj Zemplén megye Szabolcs Szatmár megye
Zsóri Zsolt

Zsóri Zsolt

Miskolc és környéke, Borsod-Abaúj Zemplén megye Szabolcs Szatmár megye

ALOM - KENNEL ELLENŐRZÉS


Az alom - kennel ellenőrzést, alkalmanként, szúrópróbaszerűen végzi a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ, a NÉBIH VM által előírtaknak megfelelően, amelyet a Vidékfejlesztési miniszter 98/2013.(X.24.) ír elő.

1.) Az alom-kennel ellenőrzés célja.
Kiemelt feladat a kezdő, az első almos tenyésztők szakmai segítség nyújtása, iránymutatás, gyakorlati és elméleti síkon. Megismerni a tenyésztők munkáját. A kiváló tenyésztők példaként állítása. A NÉBIH, valamint a Tenyésztési Bizottság által elfogadott MKFE ETSZ Tenyésztési program előírásának, valamint az állattartással kapcsolatos szabályok betartására figyelmeztetni, rábírni azokat, akik nem az előírásnak megfelelő módon végzik a tenyésztést, az állattartást.
2.) A Tenyésztési Felügyelő (alomellenőr) feladata, tevékenységi köre.
A Tenyésztési Felügyelő a Tenyésztő felé bejelentést tesz az alom-kennel ellenőrzést illetően. Egyeztetnek a látogatás pontos időpontjáról, (év, hó, nap, óra) melyet a jegyzőkönyvben is rögzít.
A Tenyésztési Felügyelőnek az alomellenőrzésről három példányos jegyzőkönyvet kell készítenie.
Egy példányt a Tenyésztő kap.
Egy példány a tenyésztési felügyelő, az ellenőrzési naplójában helyez el.
Egy példány az MKFE ETSZ Székhelyén kerül elhelyezésre.
A jegyzőkönyvről a mindenkori Tenyésztés Vezető másolatot kap.
A Tenyésztési Felügyelő munkája során ellenőrzi az alom állapotát, a tartási körülményeket, a kölykök az adott korra jellemző testsúlyát, a kölykök fajtajellegét, fejlettségét, szakmai követelmények betartását, az oltási igazolványt, az anya és a kölykök chip számát, az állatorvos által igazolt a tenyésztőnek átadott chip szám vonalkódjának alapján
Amennyiben a Tenyésztési Felügyelő a tenyésztéssel, a tenyésztési program betartásával, a tartással: táplálás, higiénia, arra az időszakra esedékes kötelező oltás, féregtelenítés ellenőrzése, megfelelő környezet az anyának és a kölyköknek, az ápolással, a felneveléssel, az adatközléssel kapcsolatos hiányosságot tapasztal, amellett, hogy írásban is rögzíti, az "Alom-ellenőrzési jegyzőkönyvben,” igyekszik azokról megfelelő körültekintéssel tájékoztatni a tenyésztőt, tanácsával segítséget nyújtani.
Amennyiben olyan hiányosságok merülnek fel, amelynek orvoslása hosszabb időt venne igénybe, például: megfelelő ellető helyiség kialakítása, tartás, tenyésztési hiányosságok, ideális környezet az anya és a kölykei nyugalmának az érdekében, azonosítási problémák, stb. A Tenyésztési Felügyelő ez esetben teljesítési határidőt tűz ki. (Legfeljebb 30 nap) Egy későbbi időpontban a teljesítési határidő lejárta után megismétli a látogatást, amennyiben nem történt változás, rögzíti a tényt a jegyzőkönyvében. Ebben az esetben a Tenyésztő tenyésztési tilalom alá eshet, addig, amíg nem jelzi a Székhely felé igazoltan, hogy a feltárt hiányosságot, hibát kijavította. Amennyiben a Tenyésztő az intézkedés, - az ideiglenes tenyésztési tilalom - ellenére sem változtatott, nem törekedett a jegyzőkönyvben feltüntetett hibák javítására, ez esetben a tenyésztésből történő végleges kizárásra is sor kerülhet, az eset súlyosságát figyelembe véve.
Ha a Tenyésztési Felügyelő az állatvédelmi törvény megsértését tapasztalja az ellenőrzéskor, figyelmezteti a tenyésztőt. /pl. tartási körülmény/ Amennyiben a tenyésztő, a Tenyésztési Felügyelő figyelmeztetése ellenére sem változtat a kifogásolt helyzeten, úgy a Tenyésztési Felügyelő köteles a helyi Önkormányzat jegyzőjének írásban, vagy szóban jelenteni az esetet, felhívni a figyelmet a kirívó esetre.
Az alomellenőrzést minden esetben el kell végezni.
-    a.) Ahol gyanú merül fel, hogy a tenyészszukát és a kölykeit nem a fajta megfelelő igényei szerint tartják, vagy a hatályos állatvédelmi törvény rendelkezései sérülnek. Lásd. MKFE Tenyésztési Program 2. Tenyésztési cél, - módszerek és ajánlott tartási mód. 2.3. 2.4 2.5 pontjait.
-    b.) Nem megengedhető párosítás, Lásd. MKFE Tenyésztési Program 2. Tenyésztési cél, - módszerek és ajánlott tartási mód. 2.2 pontját. Esetleg az alom fajtatisztaságának a kérdése.
-    c.) Az Egyesület Székhelyére küldött dokumentum valódiságának, hitelességének a kérdése esetén, pl. nem egyezik a chip szám, valamelyik a szülő, nem azonosítható, a fedezést illetően, vitatható az apa, a kölyök nem azonosítható, stb.
A Tenyésztési Felügyelőnek az „Alomellenőrzési jegyzőkönyv” egy példányát, 72 órán belül meg kell küldenie az Egyesület Székhelyére, hogy a sikeres alomellenőrzést követően, a származási lapok ügyintézése mielőbb elinduljon.
3.) Tenyésztő feladata, lehetőségei az alom - kennel ellenőrzéssel kapcsolatban.

A tenyésztő köteles hozzájárulni az alom - kennel ellenőrzéshez.
A Tenyésztőnek biztosítani kell a Tenyésztési Felügyelő bejutását arra a területre, ahol a kennelt, az almot, és az anyát szemügyre veheti.
A Tenyésztési Felügyelő részére a tenyésztőnek biztosítani kell, hogy a tenyésztési helyen alaposan körülnézhessen, a tenyésztési terekbe bejuthasson a higiéniai követelmény betartás mellett.
A Tenyésztési Felügyelő részére a tenyésztési iratokba történő betekintést is biztosítania kell a Tenyésztőnek.
DNS vizsgálatot kérhet a Tenyésztő, amelynek költsége a Tenyésztőt terheli. Ha a DNS vizsgálat igazolja a származást, a származási, vagy regisztrációs lap a kölyöknek kiadható, amennyiben az MKFE Tenyésztési Programjában előírt „A tenyésztésbe vétel szabályainak” mindkét szülő megfelel. /MKFE ETSZ Tenyésztési Program 4. pontjának 4.5, 4.6 fejezete/
Amennyiben a DNS vizsgálat nem ad egyértelmű választ a kérdéses vitás esetben, származási, illetve regisztrációs lap nem adható ki. A vitás esetet illetően, a Tenyésztési Vezető, a Tenyésztési Bizottsággal közösen határoz. A határozatot az MKFE ETSZ vezetőségének, az MKFE ETSZ mindenkori elnökének jóvá kell hagyni.
A Tenyésztő panasszal élhet a Tenyésztési Felügyelővel szemben, ha kifogása van az alomellenőrzéssel-kennel látogatással, a Tenyésztési Felügyelő munkájával, magatartásával kapcsolatban. A panasztételt, észrevételt minden esetben írásban kell benyújtania, - postai, vagy elektronikus úton - az MKFE ETSZ Székhelyére, az Egyesület mindenkori elnökéhez címezve, saját aláírásával igazolva a leírtakat. A tenyésztő a panasztételt az alomlátogatást követően, azonnal tegye meg.
A beérkezett észrevételt, panaszt, az MKFE ETSZ mindenkori elnöke, a Tenyésztés Vezető, a Tenyésztési Bizottság bevonásával kivizsgálja, határozatot hoznak a panasztétellel kapcsolatban. A határozatot az MKFE vezetőségének, az MKFE ETSZ mindenkori elnökének jóvá kell hagyni.
A jóváhagyott határozatról a Tenyésztő minden esetben értesítést kap.
4.) Határozathozatal, kiemelt mulasztás, súlyos vétség, esetén.
Az Egyesület Tenyésztési Programjának tudatos megsértése, be nem tartása, az állatvédelmi törvény tudatos megszegése, az alomellenőrzés megtagadása, súlyos vétségnek minősül. A tenyésző ez esetben időleges, de az eset súlyától függően, akár állandó tenyésztési tilalommal is sújtható. Esetleg a kérdéses alom származási lap kiadásának a megtagadása, vagy egy megemelt díjazás is szóba jöhet.
Tenyésztéssel kapcsolatban előírt kötelezettségek elhanyagolása, pl. bejelentési kötelezettség alomszületés, alombejelentés. Téves adatszolgáltatási hiányosságok. A büntetési eljárás lehet, a kérdéses alom származási lap kiadásának a megtagadása, megemelt díjazás.
A Tenyésztővel szembeni határozatot nagy körültekintéssel a Tenyésztési Felügyelő jegyzőkönyve alapján, az MKFE ETSZ mindenkori elnöke, a Tenyésztés Vezető, a Tenyésztői Bizottság bevonásával kivizsgálja, határozatot hoznak a panasztétellel kapcsolatban. A határozatot az MKFE vezetőségének, az MKFE ETSZ mindenkori elnökének jóvá kell hagyni.
A jóváhagyott határozatról postai úton kap értesítést, a tenyésztő. A jóváhagyott határozatról készíteni kell egy másolatot, amely az Egyesület székhelyén, az irattárban kerül elhelyezésre.
Az alomellenőrzéssel kapcsolatos összes költség a Tenyésztőt terheli, ha számára elmarasztaló döntés születik.
A Tenyésztési Felügyelő önkéntesen, díjazás nélkül végzi a munkáját, költségtérítésre (üzemanyag költség) igényt tarthat az Egyesület költségvetésének a terhére. Az igényt jeleznie kell.
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ
Pischoff Ferenc elnöke, Vezetősége.
Budapest, 2015. 02. 15.
Támogatóink