Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Tájékoztatás a jogerős perről.

2019.04.10.

Az egyik tagunk az Egyesület ellen 2018. február 23-án nyújtott be törvényességi felügyeleti eljárást az Egyesület nyilvántartását végző bíróság előtt, melyben arra hivatkozott, hogy az Egyesület nem tartja be a működése során a működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket illetve a létesítő okiratban foglaltakat.

Előadta, hogy két alkalommal kezdeményezte a FEB eljárását: 2015.december 15-én annak kapcsán, hogy az FCI a kuvaszt a komondorral együtt a terelő-pásztorkutyák közé emelte anélkül, hogy a standard módosítását az elnök a közgyűlés elé terjesztette volna, majd 2017. december 29-én az Elnök kommunikációjával kapcsolatosan. Hangsúlyozta, hogy a FEB nem folytatta le a törvényes eljárást, nem hozott határozatot, nem tájékoztatta a jogorvoslati lehetőségekről, így nem tudott jogorvoslattal élni. Kérte, hogy a törvényszék kötelezze a FEB-et megfelelő eljárás lefolytatására.

Az Egyesület kérte a kérelem elutasítását arra hivatkozva, hogy a FEB a szükséges eljárást lefolytatta, döntést hozott, megindokolta, felsorolta a tett intézkedéseket, melyről a kérelmező tag elektronikus úton értesült, ő azonban nem élt jogorvoslattal, egyébként pedig a civil szervezet diszkrecionális jogköre a FEB ügyrendjének kialakítása, melyről kizárólag a közgyűlés dönthet.

Az 1. fokú bíróság az Egyesületnek adott igazat és a tag kérelmét elutasította, hivatkozva arra, hogy a csatolt iratok nem bizonyították, hogy az Egyesület nem tartja be a jogszabályi rendelkezéseket, illetve az Alapító Okiratban foglaltakat: a tag a FEB-hez indítványokat tehetett, panasszal fordulhatott, annak eljárásáról , állásfoglalásáról tájékoztatást kaphatott. Jogszabály vagy Alapszabály nem szól FEB létrehozásáról, működéséről, csupán felhatalmazza a civil szervezetet bizottság létrehozására. Az Egyesület joga, hogy erre vonatkozó szabályozást kialakítsa, még akkor is, ha a létező szabályozás nem teljes. A törvényszék szerint az a kérelem sem teljesíthető, hogy a bíróság kötelezze a civil szervezetet a szabályzataiban foglaltak felülvizsgálatára, mivel a bíróság a belső autonómiával rendelkező szervezet szabályozásának hiányosságait nem pótolhatja, kifejezett jogszabályba ütközés hiányában erre nincs lehetősége, az Egyesület a belső szabályzatait maga alkotja meg.
A tag fellebbezett és többek között annak megállapítását kérte, hogy a törvényszék nem vizsgálta meg, hogy a FEB a szükséges eljárást lefolytatta-e. Emellett kérte az Egyesület kötelezését az eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára.
A 2. fokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan utasította el a tag felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmet. Hangsúlyozta hogy a törvényszék kizárólag azt vizsgálhatja, hogy az Egyesület a működése során megsértette-e a rá nézve kötelező jogszabályi rendelkezéseket. A tag egyébként sem jelölt meg olyan jogszabályi vagy alapszabályi rendelkezést, amely az Egyesület határozatának formai és tartalmi követelményeit kijelöli.
Kiemelte, hogy az adott esetben a FEB elnökének 2018.01.23-án és 2018.01.21-én a kérelmező tagnak elküldött e-mail-ből kitűnik: a bizottság a vizsgálatot lefolytatta, egyes kérdéseket megválaszolt, másokkal nem foglalkozott, etikai és fegyelmi vétséget pedig nem állapított meg. Az, hogy a határozat jogszabálysértő-e vagy az Alapszabályba ütközik-e, az legfeljebb jogorvoslati eljárás tárgya lehet. A törvényszék megállapította, hogy a jogorvoslati tájékoztatás valóban hiányos volt, de kiemelte: azt hogy ezt miként kell értékelni arról a jogorvoslatra jogosult Elnökségnek kell dönteni.

Az Elnökség részéről annyit tennénk hozzá, hogy mivel az Elnök ellen indított a tag FEB eljárást, ezért jelölték meg jogorvoslati szervként a Közgyűlést vagy a MEOESZ-t, elismerve, hogy a tájékoztatás határidőt nem jelölt meg, de kiemelnénk azt, hogy a kérelmező tag a 2018. márciusban tartott közgyűlést megelőzően már beadta a bírósághoz a kérelmét, és nem kérte annak megvitatását a Közgyűlésen, mitöbb egy szót sem ejtett róla.

Mindenesetre más civil szervezetekre vonatkozóan is precedens jellegű ez a határozat a tekintetben, hogy kihangsúlyozta a civil szervezetek belső autonómiáját, és azt hogy jogszabáy ellenesség hiányában nem lehet kikövetelni tőlük sem az Alapszabály sem belső szabályzatok módosítását, kiegészítését.

vissza