Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
talizman848@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
talizman848@gmail.com

Iratbetekintési szabályzat

2018.06.26.

SZABÁLYZAT

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület működése során keletkezett iratokba való betekintés módjának szabályairól

1. Az Egyesület közhasznú szervezetként biztosítja a nyilvánosság érvényesülését.

2. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat saját székhelyén irattározza. A legfőbb szerv (közgyűlés), valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) döntéseiről az arról készült jegyzőkönyvek időrendben való lefűzésével nyilvántartást vezet.

3 Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – állapítható meg költségtérítés, amelynek összegét a kérelmező (továbbiakban: Kérelmező) kérésére előre közölni kell.

4. Az iratbetekintési jog biztosítására kijelölt személy az Elnök illetve az általa meghatalmazott személy.

5. Az iratbetekintésre vonatkozó igényt (kérelmet) postai úton (tértivevénnyel), vagy az Egyesület e-mail címére írásban kell az elnök részére megküldeni.

A kérelemben meg kell jelölni azon iratok körét, melyre vonatkozóan az iratbetekintést kérő betekintési jogát gyakorolni kívánja.

6. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt az Elnök 8 napon belül írásban értesíti a Kérelmezőt. Az elutasító határozattal szemben a Kérelmező az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló bírósághoz fordulhat jogorvoslattal.

7. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul;

egyéb esetekben – ideértve az Egyesület tagjait - az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíteni.

Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok az Egyesület székhelyén, munkaidőben, az Elnökkel történő előzetes egyeztetést követően, az Elnök vagy egy meghatalmazottja jelenlétében tekinthetők meg. Az Elnök indokolt esetben előzetes egyeztetést követően, a székhelyen kívül is jogosult biztosítani a betekintést.

8. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a Kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a másolatban átadott iratok listája, a kérelem keltének és kézhezvételének, valamint teljesítésének ideje. A másolatban átadott iratok átvételét a kérelmező aláírásával igazolja.

9. Az iratbetekintés nem tagadható meg, kivéve,

- ha az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt személyes adatot érint.

Az iratbetekintési jog gyakorlásával a személyes adatok védelméhez fűződő jogot illetve a 2018.május 25-től hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit, valamint az Egyesület Adatkezelési Szabályzatát továbbá az érintett személyiségi jogait nem sérthetik.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az iratbetekintési jog nem sértheti az Egyesület üzleti titkait.

10. Az Elnök az iratbetekintést nem köteles biztosítani, ha a Kérelmező kizárólag olyan iratba kíván betekinteni, amely az Országos Bírósági Hivatal által működtetett weboldalon vagy az Egyesület honlapján nyilvánosan elérhető.

11. Az Elnök megtagadhatja az iratbetekintést, ha a kérelmező a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, továbbá ha az Egyesülettel szemben folyamatban lévő bármely eljárásban ellenérdekű fél vagy annak meghatalmazottja illetve közeli hozzátartozója.

Nincs lehetőség betekinteni továbbá :

a) az elnökség vagy bármely szerv, bizottság döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe,

b) az állásfoglalás tervezetébe,

c) folyamatban lévő fegyelmi eljárás irataiba,

c) kivizsgálásban érintett személy bizalmas adatait tartalmazó dokumentumokba.

Záradék: Jelen szabályzatot az MKFE Elnöksége 2018. június 22. napján tartott ülésén jóváhagyta

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület

Budapest, 2018. június 22.

Az Iratbetekintési szabályzat letöltése ITT

vissza