43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

2022.04.28.

A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 71. § és 72. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

1. Fogalommeghatározás

 

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  állami ménes: az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tulajdonában lévő, a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) által központi sajátteljesítmény-vizsgálat végzésére engedélyezett telephely,

b) forráskimerülés: a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi keret teljes mértékű vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézkedés jellegéből adódóan nem használható ki,

c) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték becslést végző szervezet: a tenyésztőszervezet, a tenyésztési hatóság, az állami ménesek, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (a továbbiakban: tejtermelés ellenőrzést végző szervezet),

d) *  tenyésztőszervezet: az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény vagy az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁtKr.) alapján elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező szervezet,

e) *  magyar ebfajta: az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 18. mellékletében meghatározott ebfajta.

 

2. A támogatás célja, célterületek

 

2. § (1) A támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) törzskönyvezés,

b) teljesítményvizsgálat, és

c) tenyészérték becslés.

(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgáltatások megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) * 

(5) * 

 

3. A támogatás mértéke

 

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos, a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek száz százalékát.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a vizsgálatok költségeinek hetven százalékát.

(4) * 

(5) *  A (2)-(3) bekezdések szerinti támogatás alapját a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.

 

4. A támogatás kedvezményezettje

 

4. § A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá * 

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) tenyésztőszervezet tagja vagy az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltat,

c) *  - az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti - megbízása alapján a tenyésztőszervezet törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, illetve tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,

e) nincs lejárt köztartozása,

f) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

g) amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

 

5. A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme

 

5. § (1) A kedvezményezett a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a vállalkozás neve és mérete (mikro-, kis-, középvállalkozás), ügyfél-azonosítója,

b) a tevékenység ismertetése:

ba) a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati, tenyészérték-becslési szolgáltatások mely fajra vonatkoznak,

bb) a szolgáltatást mely időszakra kívánja igénybe venni (megkezdés és befejezés dátuma), és

bc) *  a magyar ebfajták kivételével a szolgáltatásban részesülő kedvezményezett állatállományok tenyészetkódja,

c) nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az elszámolható költségek meghatározása e rendelet szerint történik,

d) nyilatkozat arról, hogy mely tenyésztőszervezet, vagy megbízottja által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni e rendelet szerint, és

e) nyilatkozat arról, hogy megfelel a 4. §-ban foglaltaknak.

(2) *  A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

(3) *  A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

6. § *  (1) A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak, és megállapítását a kérelemre rájegyzett - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti - hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

(2) A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

 

6. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

 

7. § (1) Az adott időszakra vonatkozóan elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására tevékenységenként, az 1. mellékletben meghatározottak szerint az adott szolgáltatást elvégző azon tenyésztőszervezet jogosult, amely * 

a) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) *  - az állattenyésztésről szóló jogszabályok szerinti - megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet,

c) *  nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel vagy a NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési hatósággal szemben,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

(2) *  A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó - kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

8. § (1) *  A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

(2) *  Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy a teljes kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(3) *  A Kincstár - az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, forrás rendelkezésre állása esetén - a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

(4) *  Az adott támogatási célra kifizetett összegről a Kincstár havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek, aki a forrás kimerülése esetén közleményt ad ki.

(5) A tenyésztőszervezet az általa nyújtott vagy megbízottjával elvégeztetett szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza

a) törzskönyvezés esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét,

b) teljesítményvizsgálat elvégzése, valamint tenyészérték megállapítása esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek összegét és annak támogatással fedezett részét.

(6) A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának.

(7A kedvezményezett a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy elvégeztetésére a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor.

(8) *  A kedvezményezettre, továbbá az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett esetében a NÉBIH a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet hatósági bizonyítvánnyal látta el.

 

7. Ellenőrzés, nyilvántartás

 

9. § (1) *  A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenőrzéseket - az eljárási törvény 46-54. §-ában foglaltak szerint - a Kincstár végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Kincstár rendeli el.

(2) *  A tenyésztőszervezet az e rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan a 702/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikke szerinti, részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 8. § (5) bekezdésében meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint a kedvezményezettnek a 4. §-ban foglaltaknak történő megfelelésről szóló nyilatkozata másolatát.

8. * 

10. § * 

 

KÜLÖNÖS RÉSZ

A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉ TELÉNEK RÉSZLE TES SZABÁLYAI

 

IX. FEJEZET * 

MAGYAR EBFAJTA TÖRZSKÖNYVEZÉS * 

 

65/A. § *  (1) A magyar ebfajta törzskönyvezési tevékenységére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvben szereplő, egyedi azonosítóval és belföldi származási igazolással ellátott magyar ebfajtába tartozó eb után, egyedenként egy alkalommal, a belföldi származási igazolás kiadásának évében.

(2) A támogatási kérelmet a tenyésztőszervezet évente egy alkalommal nyújthatja be.

 

ZÁRÓ RÉSZ

 

66. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 73. § 2014. december 31-én lép hatályba.

67. § (1) E rendeletet a 2014. október 31-et követően teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

(2) *  Támogatott szolgáltatásnak minősül a 2014. november 1-je és e rendelet hatálybalépését legfeljebb 60 nappal követően elvégzett szolgáltatás, ha a kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelme a NÉBIH-hez a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően továbbításra kerül.

(3) A kifizetési kérelmet a tenyésztőszervezet először az e rendelet hatályba lépését követő 30. napon jogosult benyújtani.

68. § (1) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

(2) * 

69. § E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

70-72. § * 

73. § * 

 

1. melléklet a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhető támogatás mértéke

 

6. *  Magyar ebfajta tenyésztése

A sorszámBCD
1TörzskönyvezésBelföldi származási igazolás kiadása, egyéb törzskönyvezési ügyintézés díja7000 Ft/egyed

Nyomtatható verzió: fm_rend_tk_tamogatas.pdf

 

Vissza
Támogatóink