Kapcsolat

Szervezet:
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesulet
Adószám:
18288511-1-42
Székhely: 1147 Budapest Gervay utca 117/a.

Információ: 06 20 384 2429

Levelezési cím: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Budapest pf. 214
1590

E-mail:
mkfe.elnok@gmail.com
mkfe.iroda@gmail.com

Budapest 1147. Gervay utca 117/ a.
Bankszámla száma:
11600006-00000000-57449755
IBAN: HU3111600006000-
0000057449755
SWIFT kód:GIBAHUHB

Kapcsolat: Pischoff Ferenc
Telefon: 0620/3738123

Fajtamentés: Pischoff Ferencné
Telefon: 0670/2074433
E-mail:
mkfe.iroda@gmail.com

Adatkezelés

Tisztelt MKFE Tagunk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018 május 25. én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete /2016.ápr.27./ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,röviden ”GDPR”). amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységes védelmét.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit.

Ezen EU rendelet értelmében adatkezelési hozzájárulást kell eljuttatnia rendes tagjainknak, pártoló tagjainknak, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület részére, hogy személyes adataik kezelésével megbízzák Egyesületünket. Az általunk kezelt adatok tagjaink érdekét és védelmét szolgálják, mely kiemelten fontos Egyesületünk számára.

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és a szervezet biztonsági szabályai szerint, a lehető legnagyobb gondossággal kezeli.

Kérjük tagjainkat, hogy a rendelkező nyilatkozatokat aláírt formában legkésőbb 2018. május 31- ig. juttassák el az MKFE székhelyre vagy e-mailben, talizman848@gmail.com címre az eredeti példány bescannelt aláírt, formában történt csatolással, illetve ajánlott levél formájában 1147 Bp. Gervay u. 117/a postacímre.(ezen esetben a fenti dátum a BEÉRKEZÉS dátuma kell legyen!) Eredeti példányát kérjük, őrizze meg!

Felhívom a figyelmét, hogy a nyilatkozat elmaradásának következménye az MKFE nyilvántartásából való törlés, tekintettel arra, hogy a 2018. május 25. - én érvénybe lépett EU rendelet értelmében felhatalmazásának hiányában személyes adatait nem tarthatjuk nyilván, ügyeit nem intézhetjük. Külön felhívjuk a figyelmét, hogy jelen hivatkozott rendelet nemcsak az adatainak publikálásáról, hanem azoknak az MKFE által történő (akár internetes felületen akár egyszerűen az iroda fiókjában történő) tárolásáról is rendelkezik.

Adatkezelési hozzájárulás.

Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon megadott adataimat a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület/MKFE/ ide értve az Egyesület e feladataival megbízott, MKFE közgyűlése, valamint az MKFE vezetősége által felhatalmazott, feladattal megbízott tagunk is megismerje, letárolja papír és/vagy elektronikus alapon, azaz kezelje a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (GDPR)

Önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület adataimat adatállományában megtarthassa. Továbbá hozzájárulok, hogy számomra az MKFE a rendezvényeiről, híreiről, vezetőségi határozatokról, közgyűlésünk összehívásáról, újdonságokról, aktualitásokról értesítést küldhessen, elektronikus, vagy postai úton, továbbá velem a kapcsolatot felvehesse elektronikus úton vagy telefonon.

Önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, a megadott adataimat a www.magyarkuvasz.hu Egyesület honlapján feltüntesse, valamely megtörtént esemény kapcsán, pl. kiállítás, tenyészszemle, tenyész minősítés, alom születés, valamely kutyás sportesemény, MKFE rendezvényei kapcsán.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal érintett adatkezelés önkéntes hozzájárulásomon alapul.

A jelen ”Adatkezelési hozzájárulás” annak visszavonásáig érvényes.

Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható.

Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim tekintetében az alábbi jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és aláírásommal hitelesítem.

Adatkezelő neve: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /MKFE/ székhelye: 1147. Budapest, Gervay utca 117/a

Adatkezelés elérhetőségei: Mobil: 06 20 384 2429, e-mail: talizman848@gmail.com

Nyilatkozó

Neve:............................................................................Címe:……………………………………………………………………………….

Ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület nyilvántartásában történő szerepeltetésemet, az alábbi személyes adataim kezelésével megerősítem.

Név: igen / nem

Lakcím: igen / nem

Értesítési cím: igen / nem

E-mail cím: igen / nem

Telefonszám: igen / nem

Hozzájárulok, ahhoz, hogy az általam megadott adatok felkerüljenek az MKFE weboldalára. Kérjük adja meg mely adatokat tehetjük közzé a www.magyarkuvasz.hu oldalon.

Név: igen / nem

Lakcím: igen / nem

Értesítési cím: igen / nem

E-mail cím: igen / nem

Telefonszám: igen / nem

Ezúton nyilatkozom, hogy a kapcsolattartást az alábbi telefonszámon és email címen kérem

Telefonszám:-----------------------------------------------------Email cím:-----------------------------------------------------

A nyilatkozat csak aláírással együtt érvényes!

----------------------------------------------------------

Dátum: aláírás

Letölthető adatkezelési hozzájáruás ITT!

Letölthető adatkezelési nyilatkozat!